Vacature woonbegeleider

Algemene kenmerken

De woonbegeleider heeft een uitvoerende functie. De woonbegeleider organiseert activiteiten, biedt dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan individuele en groepen cliënten, maar verzorgt bijvoorbeeld ook samen met de zorg coördinator de intake. De woonbegeleider werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het woonhuis waar hij/zij werkt. Dit met aansturing van de zorg coördinator

Doel van de functie

Het bieden van ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.

Organisatorische positie

De woonbegeleider ressorteert hiërarchisch onder de zorg coördinator. De woonbegeleider kan functioneel leidinggeven aan de Assistent woonbegeleider en of stagiaires.

Resultaatgebieden Behoefte signaleren

Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt in overleg samen met de cliënt en diens netwerk en met zorg coördinator. Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de directe hulpverlening en bespreekt dit met de cliënt en zorg coördinator. Verstrekt informatie aan de cliënt, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening. Verwijst cliënten met complexe problemen intern door naar de zorg coördinator.Resultaat: Behoefte gesignaleerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een woonplan kan worden opgesteld/bijgesteld. Denkt mee bij het vertalen van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden in een woonplan. Geeft de inhoud van activiteiten vorm en denkt mee over de wijze van begeleiding. Doet voorstellen ter verbetering. Verzorgt de planning en organisatie van activiteiten.

Resultaat: woonplan mede vormgegeven, zodanig dat dit kan worden uitgevoerd en aansluit bij de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de cliënt.  Verzorgt en

 

 • begeleidt cliënten en hun omgeving, Bevordert goede leefsituatie ziet toe op de naleving van huisregels, Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen,
 • Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijks leven
 • Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
 • Stimuleert participatie in groepen. Voert daartoe motiverende gesprekken met cliënten. Probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt;
 • Stimuleert en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten. Ziet toe op de uitvoering;
 • Stimuleert betrokkenheid van ouders en/of relevante anderen
 • Voert indien noodzakelijk ondersteunende (bijvoorbeeld huishoudelijke) werkzaamheden uit
 • Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving;
 • Signaleert knelpunten en bespreekt deze (indien de gewenste aanpak wijziging behoeft en de verantwoordelijkheid van de woonbegeleider te boven gaat) met de zorg coördinator.
Resultaat: Behandelplan uitgevoerd, zodanig dat de cliënt zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in 
de groep en in staat is de gestelde doelen te behalen. Dienstverlening optimaliseren
 • Denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening;
 • Neemt deel aan werkoverleg.
Resultaat: Bijdrage geleverd aan de optimalisering van dienstverlening, zodanig dat de instelling kan inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen.

 

Profiel van de functie Kennis

 • MBO 3 of 4 werk- en denkniveau;
 • Basiskennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van cliënten;
 • Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke problematiek van de cliënt. Specifieke functiekenmerken
 • Sociale vaardigheden voor het (dagelijks) begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand; het kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van cliënten en het controlerend en corrigerend optreden hierbij;
 • Motiveren en stimuleren van cliënten;
 • Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het verzorgen van 
rapportages; Probleemoplossend vermogen;
 • Bewegingsvaardigheid voor de fysieke ondersteuning en verzorging van cliënten.
 • Schaal 8 start cao welzijn en maatschappelijk dienstverlening.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kim Assink (senior woonbegeleider).

email: k.assink@di-rumah.nl

tel: 0620942680

 

 

 

Vacature Assistent woonbegeleider

De Assistent Woonbegeleider/welzijn is een uitvoerende functie. De functionaris ondersteunt de woonbegeleider bij het begeleiden van individuen en (verschillende) groepen. De Assistent woonbegeleider/Welzijn draagt geen eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden en verricht de werkzaamheden op aanwijzing/ sturing van de Woonbegeleider

 

Doel van de functie:

Het ondersteunen van de Woonbegeleider door het verrichten van eenvoudige, routinematige werkzaamheden op een of meerdere taakgebieden.

Organisatorische positie:

De Assistent Woonbegeleider/Welzijn ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. Over het algemeen ontvangt de Assistent woonbegeleider/Welzijn functioneel leiding van de functionaris (Woonbegeleider), die eindverantwoordelijk is voor de werkzaamheden. De Assistent woonbegeleider/Welzijn geeft zelf geen leiding.

Resultaatgebieden Functionaris ondersteunen:

 • Voert onder begeleiding licht verzorgende en leefklimaat bevorderende werkzaamheden uit, zoals koffiezetten, helpen bij het verzorgen van maaltijden et cetera. In de maatschappelijke opvang kan de Assistent Welzijn bijvoorbeeld ook toezicht houden bij het koken, huishoudelijke taken, het maken van dagrapportage (onder toezicht van de woonbegeleider) en andere licht administratieve taken ter ondersteuning van de woonbegeleider en cliënt
 • Voert licht huishoudelijke werkzaamheden uit ter ondersteuning van de woonbegeleider, zoals afwassen, schoonmaken, bedden opmaken, het verzorgen van het wasgoed, planten verzorgen dit samen met de cliënt toezicht op sport-, spel- en andere recreatieve of educatieve activiteiten;

 

 

 • Verricht andere eenvoudige taken;
 • Neemt gewoonlijk deel aan werkoverleg.
Resultaat: Functionaris ondersteund, zodanig dat hij/zij gemakkelijker en met meer aandacht de 
Deelnemers kan opvangen, begeleiden en ondersteunen. Voorraad bijhouden
 • Houdt binnen de gestelde richtlijnen voorraden bij en doet boodschappen samen met de cliënt. Stelt in voorkomende gevallen zelfstandig een boodschappenlijst ter goedkeuring van de leidinggevende of de verantwoordelijke medewerker op.

 

Profiel van de functie Kennis:

 • Vmbo werk- en denkniveau. Specifieke functiekenmerken
 • Dienstverlenende en klantgerichte instelling voor het verrichten van werkzaamheden van diverse aard;
 • Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met collega’s en deelnemers.
 • Een afgeronde pedagogische opleiding niveau 3 is een pre
 • Salaris:
 • Schaal 1 start conform cao-welzijn en maatschappelijk dienstverlening

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Kim Assink (senior woonbegeleider).

email: k.assink@di-rumah.nl

tel: 0620942680